+

Regisztráció

I. Adatkezelés
Adatkezelési nyilvántartási szám:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény ill. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján:
A webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk.
A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.
A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatának engedélyezése szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.
A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.
Adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti, de ettől független módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne.
Hírlevél:
Hírlevelet csak a hírlevelek fogadására egyértelmű beleegyezéssel feliratkozott, regisztrált ügyfeleinknek küldünk. A hírlevélről leiratkozni e-mailben, vagy a bejelentkezés után a Beállítások menüpontban a Hírlevél beállítása gombra kattintva, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével lehet.

II. Vonatkozó jogszabályok
C210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről (Hatályos: 2010.04.17-től)
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről (Hatályos: 2010.04.17-2010.XII.31.)
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről (Hatályos: 2011.I.01-től)
1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Hatályos: 2010.V.01-től)
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Hatályos: 2010.III.04-2010.XII.31.)
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Hatályos: 2011.I.01-től)
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Hatályos: 2010.I.01-től)
17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről (Hatályos: 2009.V.02-től)
a 1997. évi CLV. törvény A fogyasztóvédelemről (Hatályos: 2011.I.01.-2011.XII.31.)
A Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról
1. Adatkezelési tájékoztató
A személyes adatok kezelésére vonatkozó irányelvek.
A személyes adatok:

a) Kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)
b) Gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne
kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”)

c) Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”)

d) Pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg
kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”)

e) Tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor. Ha a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”)

f) Kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés
igazolására („elszámoltathatóság”).

g) Adatvédelemmel kapcsolatos definíciók
• „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (pl. név, szám, helymeghatározó
adat, online azonosító stb.) tényező alapján azonosítható.
• „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás,
közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
• „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az
uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
meghatározhatja.
• „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
• „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül
attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat
keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes
adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok közhatalmi szervek általi
kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
• „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
• „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
2. A sportmodi.hu webáruház működtetésével kapcsolatos adatkezelés.
Kezelt adatok, adatkezelés célja:
a) személyes azonosító adatok: vezetéknév, keresztnév, felhasználónév, jelszó, cég
esetében: cégjegyzékszám, adószám
célja: azonosítás, regisztráció lehetővé tétele, felhasználói fiókba való belépés,
vásárláshoz, szerződés létrehozásához, számla kiállításához szükséges
b) elérhetőségi adatok: e-mail cím, telefonszám, kézbesítési cím, számlázási cím és a
közösségi hálózaton levő címek célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, kiszállítás intézése érdekében szükséges
c) beállítások, rendelési adatok: szállítási és fizetési mód, bankszámlaszám, felhasználói fiókban tárolt rendelések, elmentett címek, profilok, hírlevél beállítások, hűségprogramokban való tagság, vásárlási listák, a figyelt termékek, célja: hatékony kiszolgálás, szolgáltatás biztosítása, kényelmes vásárlás
d) adatok a weboldalon tanúsított viselkedését, magatartást illetően: böngészés: pl. megtekintett termékek, a linkek, amelyekre rákattint, weboldalunkon való mozgási mód, valamint eszköz adatai, amelyről a weboldalunkon böngész. Ilyen pl. az IP cím és a származtatott hely, az eszköz azonosítása, annak műszaki paraméterei, pl. operációs rendszer, a képernyő felbontása, használt böngésző, valamint a sütikből
(cookie) és hasonló technológiákból nyert adatok az eszközazonosításhoz célja: regisztráció, belépés technikai műveleteinek végrehajtása, visszaélések megakadályozása
e) származtatott adatok: az Ön beállításaiból származó személyes adatok, információk pl. a megvásárolt árukról, a weboldalon tanúsított viselkedéssel kapcsolatos információk, az ügyfélszolgálat használatával kapcsolatos információk, telefonos
ügyfélszolgálatban rögzített telefonhívások, a küldött üzenetek azonosítása, beleértve az olyan azonosítókat is mint az IP cím
célja: hatékony szolgáltatás biztosítása.
Az adatkezeléssel érintettek köre: A weboldalon regisztrált/vásárló, látogató, felhasználó („érintett”).
3. Az adatkezelés időtartama:
Az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal.
Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, tekintve, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Weboldalunkkal kapcsolatban az
adatkezelés a felhasználó hozzájárulásán alapul. A felhasználó köteles bizonyos személyes
adatokat megadni, annak érdekében, hogy a megrendelését teljesíteni tudjuk.
A szolgáltató a szolgáltatásnyújtás céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a
szolgáltatásnyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak oly
módon kell megválasztania és üzemeltetnie a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás
nyújtásához feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

a) Az adatkezeléssel érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
A hozzáférés joga Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
b) A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
c) A törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
d) Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
e) Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi
feltételek valamelyike teljesül:
• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
f) Az adathordozhatósághoz való jog:
Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (név, lakcím, email cím, telefonszám);
g) A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám) kezelése ellen, ideértve az
említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
h) Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult
arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében
történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
i) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
• Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges
• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi
lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít
• az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
j) Panasztételi jog:
Adatkezeléssel kapcsolatos panaszát, észrevételét is megteheti weboldalunkon
találhatóelérhetőségeinken. Bejelentését haladéktalanul, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított egy hónapon belül elintézzük, ill. tájékoztatást küldünk a bejelentés nyomán hozott intézkedésekről. Bizonyos esetekben, ha szükséges, különösen megkeresésének bonyolultságával indokoltan, az intézkedési határidő 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk Önt. Amennyiben az Ön kérelme nyomán, intézkedések nem kerültek megvalósításra, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Értesítési cím: Márkus Szabolcs e.v. 9700, Szombathely, Király utca 9.
E-mail cím: info@sportmodi.hu
Telefon: +3670/315-1938
Felügyeleti hatósághoz fordulhat, amennyiben úgy vélekedik, hogy a személyes adatai
kezelése jogtalan vagy az általánosan hatályban lévő előírásokba ütközik.
4. Adatkezelésünk ellen panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat az alábbi elérhetőségeken.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
web: http://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők: az adatok címzettjei
Adatkezelők, adatfeldolgozók ismertetése
Weboldalunkkal kapcsolatosan az összes adatot adatkezelőként kezeljük, azaz mi határozzuk
meg személyes adatainak rendeltetését és továbbítjuk más adatfeldolgozónak, az adatokat a
mi utasításunknak megfelelően dolgozhatja fel. Személyes adatait saját célra kezeljük, mint
adatkezelő, adatait saját partnereink részére pl. rendelés fizetése, szállítás és további feltételek biztosítása érdekében továbbítjuk. Hozzájárulása esetén az adatait testreszabott reklám a további weboldalakon való megjelenítése végett a reklám- és közösségi oldalaknak is továbbíthatjuk.
Adatkezelő:

Cégnév Márkus Szabolcs e.v.
Székhely 9900. Körmend, Rákóczi út 38-40.
Telephely 9900. Körmend, Rákóczi út 38-40.
9700. Szombathely, Király utca 9.
Adószám Asz: 53501108-2-38
Vállalkozói igazolvány ES-474353
Nyilvántartási szám 5459318
Szerződés nyelve Magyar

Számlavezető bank BudapestBank
Bankszámlaszám 10104789-41855700-01004001
Telefon: +36703151938;

5. Webáruházunk működtetésével, szolgáltatások biztosításával kapcsolatosan igénybe vett
adatfeldolgozó partnerek:
a) Adatfeldolgozó:
Z3 Systems Kft. 9700 Szombathely, Móra Ferenc út 1/a, Cg: 18-
09-109212, Adószám: 14995772-2-18, Tel: +36-94-900-666, E-mail:
info@z3systems.hu
Tevékenység: Web-hosting, tárhely szolgáltatás, szerver-bérlet, hírlevél kezelés
Érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett
Kezelt adatok köre: Az érintettek által megadott valamennyi személyes adat.
Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése
Adatkezelés időtartama: Az adatkezelő és a tárhely- szolgáltató közötti
megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett
törlési kérelméig tart az adatkezelés.
Adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
6. (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése
b) Adatfeldolgozó:

c) Adatfeldolgozó:

1. Elérhetőségek, kapcsolat
Cégnév: Márkus Szabolcs e.v.
Székhely: 9900. Körmend, Rákóczi út 38-40.
Telephely: 9900. Körmend, Rákóczi út 38-40.
9700. Szombathely, Király utca 9.
Adószám: 53501108-2-38
Vállalkozói igazolvány: ES-474353
Nyilvántartási szám: 5459318
Szerződés nyelve Magyar
Számlavezető bank: Budapest Bank
Bankszámlaszám 10104789-41855700-01004001
Telefon: +36703151938;
Ügyfélszolgálatunk elérhetősége:
Telefonszám: 70/315-19-38 (elérhető hétfő és péntek között 10-től 16 óráig)
E-mail: info@sportmodi.hu
Levélcím: 9700. Szombathely, Király utca 9. (Márkus Szabolcs)
Visszaküldési cím: 9700. Szombathely, Király utca 9. (Márkus Szabolcs e.v. Sport+Módi Sportbolt)

Sikeres vásárlást és Kellemes használatot kívánunk termékeinkhez!

Tárhely szolgáltató neve, elérhetősége:
Z3 Systems Kft.
Székhelye: 9700 Szombathely, Móra Ferenc u. 1
E-mail: info@z3systems.hu
Telefon: +36 94 900 666
Adószáma: 14995772-2-18

viwo.sportmodi.hu/users///content/2021/04/elallasinyilatkozat.pdf